• به نمایشگاه بین المللی ایران پلاست خوش آمدید

سامانه کتاب الکترونیکی تعاملی نمایشگاه ایران پلاست

برای حضور هدفمند و موثر در نمایشگاه ایران پلاست چه برنامه ای دارید؟ سامانه کتاب الکترونیکی زمینه بازدید موثر از غرفه شما را فراهم می کند.

کتاب الکترونیکی نمایشگاه

اخبار