١٣٩٨/٠۶/٢۴

انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با دست پر به نمایشگاه می آید: برگزاری هفت کارگاه آموزشی در سالن 41Bبه گزارش ستاد خبری نمایشگاه ایران پلاست؛ انجمن ملی صنایع پلیمر ایران که اخیرا به این نام تغییر یافته در برنامه ریزی ویژه ای برای سیزدهمین دوره نمایشگاه ایران پلاست در نظر دارد در چهار روز برپایی نمایشگاه، 7 کارگاه آموزشی را در محل غرفه این انجمن واقع در سالن 41B شماره 64 برگزار کند. فهرست این کارگاه ها، مدرس، تاریخ و زمان برگزاری به شرح زیر است:
لیست کارگاه های آموزشی نمایشگاه ایران پلاست در سالنB41 غرفه 64
1.بررسی بازار کشور اوگاندا با هدف توسعه صادرات صنعت پلاستیک/انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران/ دکتر رضا سواری/31 شهریور ماه /11-12
2.نحوه جستجو و انتخاب مواد تولیدی پتروشیمی های ایرانی با استفاده از سامانهtecves  / انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران/ مهندس ربانی دوست /31 شهریورماه /14-15
3.بررسی بازار کشور قطر با هدف توسعه صادرات صنعت پلاستیک/ انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران/آقای حق شناس/1مهر ماه/11-12
4.بررسی بازار کشور روسیه با هدف توسعه صادرات صنعت پلاستیک/ انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران/ آقای حق شناس/2 مهر ماه/11-12
5.آشنایی با ساختار بورس کالا و راهکارهای خرید مواد اولیه/ انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران/مهندس جواد موسوی/2مهر ماه/14-15
6.بررسی بازار کشور قزاقستان با هدف توسعه صادرات صنعت پلاستیک/ انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران/ دکتر رضا سواری/3مهرماه/11-12
7. پلاستیک های دوست دار محیط زیست: ویژگی ها و روش های شناسایی/ انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران/ دکتر رضا باقری/3 مهر ماه/14-15