دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

  •   تــــاریــــخ:    ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ الی ۱۳۹۵/۰۱/۲۹
  •   ســاعت برگزاری:    ١٠:٠٠ الی ١٨:٠٠
  •   مــــکـــــان:   محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
  •   تـوضیحـات :

مشارکت در نمایشگاه

test