سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
راهنمای ثبت نام
دانلود راهنمای پیش ثبت نام

فایل pdf

دانلود راهنمای ثبت نام

فایل pdf


فرم های قانونی
دانلود تعهدنامه حراست

فایل pdf

دانلود تعهدنامه ارزی نمایندگان شرکت های خارجی

فایل jpg

دانلود تعهدنامه ارزی شرکت های داخلی

فایل jpg


مدارک لازم برای تایید مجوز غرفه سازی
دانلود فرم 102

فایل pdf

دانلود فرم برق

فایل pdf

دانلود فرم لباس فرم

فایل pdf

دانلود مدارک لازم برای دریافت مجوز غرفه سازی

فایل pdf

دانلود مراحل ثبت مجوز غرفه سازی

فایل pdf


انواع غرفه های پیش ساخته
دانلود نوع01

فایل jpg /غرفه نوع 01

دانلود غرفه نوع 02

فایل jpg /غرفه نوع 02

دانلود غرفه نوع03

فایل jpg /غرفه نوع03

دانلود ماکسیما - نوع 01

فایل pdf

دانلود ماکسیما - نوع 02

فایل pdf


پوستر نمایشگاه و کارت دعوت
دانلود پوستر نمایشگاه

فایل pdf

دانلود کارت دعوت

فایل pdf


نقشه ها
دانلود سالن 5

فایل pdf

دانلود سالن 6

فایل pdf

دانلود سالن 7

فایل pdf

دانلود سالن 31A

فایل pdf

دانلود سالن 31B

فایل pdf

دانلود سالن 35

فایل pdf

دانلود سالن 38

فایل pdf

دانلود سالن 38A

فایل pdf

دانلود سالن 38B

فایل pdf

دانلود سالن 40

فایل pdf

دانلود سالن 41

فایل pdf

دانلود سالن 1-44

فایل pdf

دانلود سالن 2-44

فایل pdf

دانلود فضای باز سالن 35

فایل pdf

دانلود فضای باز سالن های 38 و 40 و 41

فایل pdf

دانلود فضای باز سالن های 31 و 44

فایل pdf

دانلود فضای باز سالن38B

فایل pdf


فرم های خروج
موردی ثبت نشده است

test