سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
  قوانین و مقررات سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAبخش اول - ثبت نام در نمایشگاه و پرداخت هزینه اجاره بها غرفهspanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAبخش دوم- ضوابط مربوط به عرضه و نمایش کالاهای نمایشگاهیspanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAبخش سوم- ضوابط و نحوه محاسبه هزینه ارزی یا ریالی غرفه هاspanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAبخش چهارم - امور فنی و ساخت و ساز غرفه هاspanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAبخش پنجم- ضوابط انصراف از مشارکت و یا کاهش فضای رزرو شدهspanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAبخش ششم- واگذاری و چیدمان غرفه هاspanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAبخش هفتم- حفاظت و امنیت غرفه هاspanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAبخش هشتم - تخلیه و تخریب غرفه ها پس از اختتام نمایشگاهspanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAبخش نهم - ضوابط صدور کارت شناسایی و کارت پارکینگspanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAبخش دهم - نحوه انجام تبلیغات محیطی در زمان برپایی نمایشگاهspanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAبخش یازدهم - سایر مواردspanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTRnbsp;spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAضمن استقبال از توجه و تمایل آن واحد محترم نسبت به حضور در یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست ، توجه جنابعالی را به این نکته جلب می نماید که عدم مطالعه کامل مقررات نمایشگاهها همواره باعث بروز پاره ای مشکلات در امر برپایی نمایشگاه می شود که ناشی از عدم آگاهی شرکت کنندگان از قوانین و ضوابط موجود در این خصوص میzwnj;باشد . لذا از کلیه متقاضیان محترم تقاضا میzwnj;شود قبل از تکمیل نمودن فرم پیش ثبت نام و حضور در نمایشگاه این مقررات را بطور کامل و دقیق مطالعه فرمایندspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAتکمیل فرم پیش ثبت نام از سوی شرکت کننده به برگزارکننده بدین معنی تلقی میzwnj;شود که متقاضی مشارکت در نمایشگاه بدواً مقررات مربوطه را مطالعه نموده و با علم و آگاهی کامل از قوانین موجود نسبت به انجام مراحل ثبت نام و حضور در نمایشگاه اقدام نموده است. لذا مسئولیت هرگونه اقدام یا ناهماهنگی که بدلیل عدم آگاهی از مقررات نمایشگاه از سوی شرکت کنندگان صورت پذیرد بر عهده ایشان بوده و برگزارکننده از عواقب ناشی از آن مبرا می باشدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTRnbsp;spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAبخش اول - ثبت نام در نمایشگاه و پرداخت هزینه اجاره بهاء غرفهspanstrongp ol start=1 type=1 li class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAمتقاضیان ثبت نام در نمایشگاه میzwnj;باید فرم پیش ثبت نام را صرفاً به صورت اینترنتی و در مهلت مقرر تکمیل نمایندspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongli ol ol start=2 type=1 li class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAهر شرکت کننده مجاز به انتخاب یک غرفه می باشد. در صورت تمایل به انتخاب غرفه های کناره سالنzwnj;ها ، امکان انتخاب و رزرو دو غرفه نیز (به شرط مجاورت با یکدیگر) وجود خواهد داشتspanstrongstrongspan dir=LTRnbsp;.spanstrongli li class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAبرگزارکننده در پذیرش درخواستzwnj;ها اختیار تام داردspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongli li class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAتمامی شرکت کنندگان محترم صرفنظر از اینکه در بخش ریالی یا ارزی ثبت نام می کنند و یا غرفه با تجهیزات یا خودساز انتخاب می نمایند می باید به همراه فرم ثبت نام خود ، یک فقره چک به عنوان تضمین اجرای این مقررات ( که پس از امضاء فرم ثبت نام به منزله تعهدات ایشان خواهد بودspanstrongstrongspan dir=LTR)spanstrongstrongspan dir=LTRnbsp;spanstrongstrongspan lang=FAبه ارزش 20.000.000 ریالspanstrongstrongspan dir=LTRnbsp;spanstrongstrongspan lang=FAبه ازاء هر مترمربع غرفهspanstrongstrongspan dir=LTRnbsp;spanstrongstrongspan dir=LTRnbsp;spanstrongstrongspan lang=FAبه ستاد برگزاری نمایشگاه تحویل نمایند . به موجب امضاء فرم ثبت نام ، شرکت کننده برگزارکننده را مجاز می نماید تا درصورت هرگونه عدول از مقررات که مستلزم پرداخت هزینه یا جریمه ای از سوی غرفه دار باشد از محل این چک برداشت نماید . این موارد عمدتاً شامل تضمین مقررات غرفه سازی و تخریب به موقع غرفه خودساز و خروج تجهیزات و ضایعات غرفه ها رأس مهلت اعلام شده، تضمین رعایت مقررات ارزی و ریالی ، تضمین پرداخت بدهی های معوق ،zwnj; عدم آسیب رساندن به سالن ها و کلا سازه های درون نمایشگاه در هنگام ورود و خروج کالا و هر موردی که به دلیل سهل انگاری مشارکت کننده موجب جریمه برگزارکننده از سوی شرکت سهامی نمایشگاه های ج.ا.ا گردد. درصورتی که مبلغ بدهی شرکت کننده به ویژه به دلیل ارزی شدن فضای غرفه، از مبلغ کل چک تضمین بیشتر شود ، رقم باقیمانده می باید پیش از خاتمه نمایشگاه به طور کامل تسویه گردد . بدیهی است هرگونه همکاری بعدی ستاد با شرکت کنندگان اعم از واگذاری غرفه و صدور مجوزهای لازم ، منوط به دریافت چک تضمین خواهد بود . ضمناً در متن چک تضمین فقط عبارت در وجه شرکت ملی صنایع پتروشیمی درج شده و از ذکر عباراتی نظیر بابت تضمین یا بابت مشارکت و امثالهم خودداری گردد درغیر این صورت چک مذکور مورد قبول نبوده و عودت می گردد . بدیهی است پس از پایان نمایشگاه و در صورت انجام تسویه حساب کامل توسط شرکت کننده چک مربوطه مسترد خواهدگشتspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongli li class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR100nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAدرصد هزینه مشارکت بر اساس فضای رزرو شده بصورت اینترنتی از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی انجام و رسید آن را به همراه فرمzwnj;های درخواست مشارکت به ستادبرگزاری تحویل گرددspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongli li class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAتاریخ آغاز پیش ثبت نام از طریق وب سایت رسمی نمایشگاهspanstrongstrongspan dir=LTRnbsp;(a href=http:www.iranplast.irwww.iranplast.ira)nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAو ارسال پیامک به مشارکت کنندگان دوره قبل، به آگاهی خواهد رسیدspanstrongstrongspan dir=LTRnbsp;.spanstrongli li class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAبه منظور رعایت عدالت،zwnj; تخصیص غرفه ها و انتخاب مکان غرفه براساس اولویت زمانی ثبت نام اینترنتی میباشد . بدین معنی که متقاضیان محترم از زمان آغاز ثبت نام و براساس گروه کالایی خود میzwnj;توانند با مراجعه به سایت اینترنتی نمایشگاه و مشاهده نقشه سالن های مربوط به گروه خود نسبت به انتخاب غرفه مورد نظر اقدام نمایند . بدیهی است در این خصوص برگزارکننده دخل و تصرفی در تعیین مکان غرفه نخواهد داشتspanstrongstrongspan dir=LTRnbsp;.spanstrongli li class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAواریز وجه غرفه به صورت آنلاین و از طریق درگاه بانکی مندرج در وب سایت رسمی نمایشگاه ایران پلاست و بلافاصله پس از رزرو غرفه امکان پذیر خواهد بود. در صورت عدم واریز به موقع هزینه غرفه انتخاب شده تا یک ساعت پس از رزور آن،zwnj;zwnj;رزرواسیون ابطال و مکان رزرو شده به عنوان غرفه آزاد در اختیار سایر متقاضیان قرار خواهد گرفتspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongli li class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAمتقاضیانی که در موعد مقرر موفق به ثبت نام و یا جانمایی در نمایشگاه نشده اند میzwnj;باید درخواست مشارکت خود را کتباً به برگزارکننده نمایشگاه ارسال نمایند تا درصورت انصراف یا حذف هریک از واحدهای ثبت نام شده ، به ترتیب اولویت زمانی ارسال درخواستzwnj;ها با ایشان تماس حاصل و نسبت به جایگزینی متقاضیان جدید اقدام گرددspanstrongstrongspan dir=LTRnbsp;.spanstrongli li class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAدرج مشخصات شرکت کنندگان و شرح فعالیت آنها در کتاب رسمی نمایشگاه به دو زبان فارسی و انگلیسی توسط برگزارکننده انجام خواهد شد. این امر اجباری بوده و شرکت کنندگان محترم به منظور گردآوری مجموعه ای پربار و مفید ملزم به تکمیل اطلاعات و مشخصات خود به هر دو زبان فارسی و انگلیسی بطور کامل در فرم درج مشخصات شرکتzwnj;ها از طریق وب سایت می باشندspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongli li class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAاطلاعات تکمیل شده در فرم مشارکت توسط شرکت کنندگان به همان صورت در کتاب نمایشگاه درج می شود و در صورت نقص یا عدم صحت آنها مسئولیتی متوجه برگزارکننده نخواهد بودspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongli li class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAدرخواست اعمال هر گونه تغییری در مندرجات فرم ثبت نام یا سایر فرمها، تنها در مدت زمان معینnbsp;از طریق وب سایت نمایشگاه، توسط شرکت کننده امکانپذیر خواهد بودspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongli li class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAحق انتخاب مکان غرفه براساس اولویت جانمایی در هنگام ثبت نام میباشد. بدین معنی که متقاضیانی که سریعتر نسبت به ثبت نام و پرداخت هزینه مشارکت خود اقدام نمایند ، در خصوص انتخاب مکان غرفه بر سایرین تقدم خواهند داشتspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongli li class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAبراساس ابلاغ سازمان امور مالیاتی کشور به تمامی مبالغ قابل پرداخت توسط شرکت کنندگان، 9درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شودspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongli ol p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAبخش دوم - ضوابط مربوط به عرضه و نمایش کالاهای نمایشگاهیspanstrongp ol start=15 type=1 li class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAفقط کالاهایی مجاز به ارائه در نمایشگاه می باشند که در چارچوب موضوع نمایشگاه تعریف شده و در قالب پروفایل کالایی در اختیار شرکت کنندگان قرار میگیرد . در صورت تولید چند نوع محصول توسط یک واحد تولیدی و یا ورود چند نوع کالا توسط یک واحد بازرگانی و صرفا نمایش کالاهای مرتبط با موضوع نمایشگاه مجاز بوده و ارائه سایر اقلام ممنوع میباشدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongli li class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAارائه گواهی استاندارد برای کالاها و محصولاتی که از سوی سازمان استاندارد مشمول استاندارد اجباری هستند الزامی استspanstrongli li class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAفروش مستقیم کالا ها در محل غرفه و در ایام برپایی نمایشگاه ممنوع می باشد. لیکن بازاریابی کالا یا خدمات و صدور فاکتوردر محل نمایشگاه و تحویل آنها پس از پایان نمایشگاه بلامانع استspanstrongstrongspan dir=LTRnbsp;.spanstrongli li class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAکالاهای ارائه شده در نمایشگاه و نیز عرضه اقلام تبلیغاتی مانند پوستر ، بروشور، کاتالوگ ، عکس ، فیلم و... مربوط به کالاهای خارجی که در آنها از تصاویر مغایر با شعائر اسلامی استفاده شده است در محل غرفه ممنوع می باشدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongli ol p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAبخش سوم - ضوابط و نحوه محاسبه هزینه ارزی یا ریالی غرفه هاspanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR19.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAدر صورتی که نمایش کالا توسط واحد تولیدی صنعتی (دارای پروانه بهره برداری) گواهی فعالیت صنعتی و کارت شناسایی کارگاه معتبر و یا واحد تولیدی صنفی (دارای پروانه صنفی تولیدی) صورت گیرد و با مارک یا نام شرکت ایرانی تبلیغ شود کالا ایرانی محسوب و هزینه ها به صورت ریالی دریافت میگردد. ارائه مدارک معتبر در این خصوص ضروری استspanstrongstrongspan dir=LTRnbsp;.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR20.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAکلیه کالاهایی که با مشخصات مندرج در بند فوق در مناطق آزاد تجاری تولید و ارائه میگردد ایرانی محسوب شده و هزینه ها به صورت ریالی دریافت خواهد شد . لیکن در صورتی که با مارک خارجی تبلیغ گردند هزینه های مربوطه به صورت 70% ریالی و30% ارزی محاسبه خواهد شدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR21.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAکالاهایی که با مارک خارجی ثبت شده و براساس سرمایه گذاری مشترک شرکتهای خارجی در ایران تولید میگردد با ارائه مجوزهای مربوطه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارائی و مصوبه هیأت دولت ، ریالی محاسبه خواهد شدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR22.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAعرضه هرگونه کالای خارجی و یا حتی نمایش پوستر، بروشور، فیلم یا عکس آن و بطور کلی هرگونه تبلیغ برای کالای خارجی صرفنظر از نحوه ورود آن به کشور و حتی در صورتیکه شرکت عرضه کننده کالا ایرانی باشد، خارجی محسوب شده و هزینه غرفه کلاً بصورت ارزی محاسبه می شودspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR23.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAدرج هرگونه نام ، آرم، برند یا لوگوی خارجی در داخل بروشور، کاتالوگ کالا ، کارت ویزیت شرکت یا سایر اقلام چاپی و همچنین اشاره به این نکته که در تولید بخشی از کالا از مواد اولیه یا قطعات خارجی استفاده شده ، حتی در صورتی که کالا یا خدمات معرفی شده در غرفه تمامی ویژگیهای غرفه ریالی را دارا باشد موجب خواهد شد که حداقل بخشی از فضای غرفه ارزی محاسبه گرددspanstrongstrongspan dir=LTRnbsp;.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAلذا مقتضی است کاتالوگ ، بروشور و یا سایر اقلام تبلیغاتی خود را که قصد عرضه در نمایشگاه دارید ، پیش از تکثیروآماده سازی به ستادبرگزاری نمایشگاه ارائه و تأییدیه دریافت نمایید ، درغیر این صورت مسئولیتی متوجه برگزار کننده نخواهد بودspanstrongstrongspan dir=LTRnbsp;.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR24.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAوجود هرگونه آرم ، مارک ، برچسب و مشابه آنها برروی کالا یا دستگاهها که نشان دهنده ساخت دستگاه یا قطعاتی از آن در خارج از کشور باشد ، موجب ارزی شدن مبنای محاسبه هزینه غرفه، ارزی خواهد بود . ضمناً چنانچه هیچگونه مارکی برروی دستگاه یا کالا وجود نداشته باشد ، باید مدارک مستند مبنی بر تولید داخل بودن کالا یا دستگاه ارائه شود در غیر این صورت کالای مربوطه خارجی محسوب میشودspanstrongstrongspan dir=LTRnbsp;.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR25.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAتبلیغ نمایندگی انحصاری و رسمی شرکتهای خارجی به هرصورت مشمول پرداخت هزینه ها به صورت ارزی میباشد . ضمناً شرکتهایی که نمایندگی انحصاری یک یا چند شرکت خارجی را عهده دار می باشند باید گواهی نمایندگی خود را که به تأیید شرکت خارجی اصلی رسیده است به هنگام ثبت نام به برگزارکننده ارائه دهند، در غیر اینصورت و در صورت ارائه همان کالا توسط شرکتهای دیگر اعتراضی از سوی شرکت نماینده پذیرفته نخواهد بودspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR26.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAکالاهای تولیدی ایرانی که تحت لیسانس کشورهای خارجی هستند در صورتی که با نام شرکت ایرانی ثبت شده در ایران معرفی و تبلیغ شوند ، هزینه های مربوطه به صورت ریالی محاسبه و دریافت خواهد شد . لیکن در صورتی که با نام شرکت خارجی معرفی و تبلیغ شوند هزینه غرفه بصورت 30% ارزی و 70% ریالی بر اساس متراژ غرفه محاسبه می گرددspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR27.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAدر صورت عرضه کالای خارجی مشابه داخلی آن بصورت نمونه در غرفه های داخلی که صرفاً بمنظور مقایسه با تولید داخلی آن باشد (با ارائه مدارک کافی مبنی بر تولید داخل بودن آن کالا)، هزینه مشارکت بصورت ریالی محاسبه و دریافت خواهد شد. در این حالت باید مارک کالای خارجی پوشانده شودspanstrongstrongspan dir=LTRnbsp;.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR28.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAمعرفی خلاقیتzwnj;های فنی و نرم افزاری (اتوماسیون) درصورت عدم تبلیغ شرکتzwnj;های خارجی (به صورت پوستر، بروشور و یا کالا) ریالی محاسبه میشودspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR29.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAدر صورت نمایش کالای مونتاژ شده خارجی با نام ایرانی با ارائه مدارک مستند ، هزینه مشارکت بصورت ریالی محاسبه می گردد. لیکن نمایش قطعات خارجی آن کالا به طور منفصل بصورت ارزی محاسبه خواهد شدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR30.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAدر صورتی که جهت معرفی کالا یا نوع فعالیت شرکت نیاز به استفاده از یک دستگاه خاص خارجی صرفاً بعنوان ابزار کار وجود داشته باشد چنانچه مارک دستگاه خارجی پوشانده شده و قابل رؤیت نباشد و هدف تبلیغ مارک شرکت خارجی نباشد ، هزینه مشارکت ریالی محاسبه میشودspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR31.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAدرصورت ارائه توأمان کالای ایرانی و خارجی در داخل غرفه ، کالاها باید به طور کامل از یکدیگر جدا و تفکیک شوند . بدین منظور ضروری است که بین این دو قسمت بوسیله جداکننده کاملاً مشخص نظیر پانل ، زنجیر، دیواره و چیزی مشابه آنها یک مرزبندی مشهود و واضح انجام پذیرد تا امکان تعیین دقیق متراژ هر قسمت فراهم باشد . درغیر اینصورت فقط نظر کمیته ارزی - ریالی ملاک تعیین متراژ ارزی در اینگونه غرفه ها خواهد بودspanstrongstrongspan dir=LTRnbsp;.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR32.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAمتراژ دفتر یا محل پذیراییspanstrongstrongspan dir=LTR(VIP)nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAدر غرفه های ارزی یا بخش ارزی غرفه های ارزی - ریالی ، بصورت ارزی محاسبه میشودspanstrongstrongspan dir=LTRnbsp;.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR33.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAشرکتهای عرضه کننده خدمات مشاوره ای ، طراحی سیستم و غیره در صورت عرضه کالایی به منظور معرفی نوع خدمات خود درصورت احراز شرایط ماده 21 به صورت ریالی و یا در قالب مواد 22و23 عمل خواهد شد و درغیر این صورت کلاً به صورت ارزی محاسبه میشودspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR34.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAچنانچه نمایش کالا توسط واحد تولیدی داخلی ( با ارائه مدارک کافی ) انجام می شود درصورتیکه قسمتی از کالا یا مواد اولیه آن خارجی باشد ولی اصل کالا با مارک ایرانی معرفی و تبلیغ شود (به شرط عدم تبلیغ برای قسمتهای خارجی)، کالا ایرانی محسوب شده وهزینه ها بصورت ریالی دریافت میگرددspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR35.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAمعرفی خدمات پس از فروش کالاهای خارجی توسط نمایندگان مجاز داخلی (با ارائه پروانه صنفی و معرفی نامه کتبی از شرکت مربوطه) مشروط بر عدم نمایش کالا یا خدمات همان شرکت خارجی در داخل غرفه ، بر مبنای 30% ارزی و 70% ریالی محاسبه خواهد شد . بدیهی است نمایش کالا و قطعات منفصل مربوطه در اینگونه غرفه ها ممنوع می باشدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR36.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAدر ایام برپایی نمایشگاه تمامی غرفه های داخلی از سوی هیأت بازرسی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران به منظور رعایت ضوابط ارزی و ریالی مورد بازدید قرار خواهد گرفت. در صورتیکه هیأت مذکور، هرگونه موردی را مبنی بر انجام تبلیغات خارجی و یا عرضه کالاهای خارجی در غرف داخلی گزارش نماید، شرکت مربوطه اکیداً موظف به پرداخت ما به التفاوت ارزی غرفه خود بر اساس گزارش هیأت فوق الذکر و انجام تسویه حساب کامل تا قبل از پایان نمایشگاه می باشدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR37.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAکلیه شرکت کنندگانی که با اطلاع از مقررات ذکر شده فوق در بخش داخلی شرکت نموده و هزینه غرفه خود را به صورت ریالی یا ارزی ـ ریالی پرداخت میzwnj;نمایند ملزم به تکمیل و مهر و امضاء تعهدنامه ارزی که در لینک فرمzwnj;هاو دستورالعملzwnj;های سایت نمایشگاه میzwnj;باشد و ارائه آن به ستاد برگزاری الزامی استspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR38.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAباتوجه به اینکه ضوابط مشارکت ارزی و ریالی شرکت کنندگان محترم در این مقررات به تفصیل ذکر شده است، عدم رعایت آنها قابل توجیه نبوده و ذکر آگاهی نداشتن از این موضوع قابل پذیرش نمی باشدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAبخش چهارم - امور فنی و ساخت و ساز غرفه هاspanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR39.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAحداقل متراژ غرفه های پیش ساخته با تجهیزات 12 مترمربع ، حداقل متراژ فضای بدون ساخت غرفه 24 متر مربع و حداقل متراژ فضای باز 30 متر مربع می باشدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR40.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAغرفه های پیش ساخته با تجهیزات متعارف در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد. تجهیزات متعارف شامل پانل بندی اطراف، موکت کف، پیشانی نویسی، یک عدد پریز برق، روشنایی (3عدد لامپ100 وات یا 1 عدد پروژکتور) 1 عدد میز و 2 عدد صندلی به ازاء هر 12 مترمربع میباشدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR41.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAبه غرفه های بدون پیش ساخته (خودساز) تنها زمین غرفه تعلق خواهدگرفت و تأمین تمامی وسایل ساخت و دکوراسیون و نیز تجهیزات داخل غرفه برعهده شرکت کننده خواهدبودspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR42.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAشرکت کنندگانی که فضای بدون غرفه سازی (غرفه خودساز) درخواست نموده و رأساً اقدام به ساخت و تجهیز غرفه خود می نمایند باید شرکتspanstrongstrongspan dir=LTRnbsp;spanstrongstrongspan lang=FAپیمانکار غرفه سازی خود را کتباً به برگزار کننده معرفی نمایندspanstrongstrongspan dir=LTR.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAبدون معرفی کتبی غرفه ساز، امکان همکاریهای بعدی از سوی برگزارکننده با وی مقدور نخواهد بود. لطفاً زمان ذکر شده را حتماً مد نظر قرار دهید تا در صورتی که نیاز به انجام تغییراتی در نقشه ساخت و ساز غرفه وجود داشت فرصت انجام اصلاحات وجود داشته باشد . نقشه غرفه سازی باید حاوی اطلاعات کاملی در خصوص ابعاد غرفه (طول، عرض و ارتفاع) ، مصالح به کار رفته در آن، انشعاب برق ، نوع کف سازی و سایر اطلاعات مورد نیاز باشدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR43.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAشرکت کنندگان محترم می باید تمامی ضوابط و دستورالعمل های فنی مربوط به ساخت و ساز غرفه را به پیمانکار خود گوشزد نمایند. بدیهی است با توجه به اینکه برگزارکننده هیچگونه ارتباط حقوقی با پیمانکاران غرفه ساز ندارد، لذا در صورت وارد شدن خسارت به تأسیسات و تجهیزات سالن از سوی پیمانکار غرفه سازی یا رعایت نکردن ضوابط و مقررات جاری توسط وی، شرکت کننده اصلی مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. ضمناً عدم رعایت و اجرای ضوابط فنی که از سوی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران تدوین شده مشمول جریمه میگردد که جدول میزان آنها در لینک فرمها ودستورالعمل ها سایت نمایشگاه موجود است و در صورت بروز تخلف ، پرداخت جرائم مربوطه توسط شرکت کننده الزامی خواهد بودspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR44.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAشرکت کنندگانی که رأساً مبادرت به ساخت غرفه می نمایند ، لازم است فرم تعهد نامه و تاییدیه غرف خودساز را از سایت نمایشگاه( لینک فرمzwnj;ها ودستورالعملzwnj;ها- سایر فرمهای ضروری) برداشته و پس از تکمیل به همراه 4 سری کامل از نقشه ساخت و ساز غرفه را که در آن طول ، عرض وارتفاع غرفه ، جنس سازه ، نوع کف سازی و ارتفاع آن و سایر مختصات فنی لازم ذکر شده باشد ، به انضمام نقشه انشعاب برق به برگزار کننده تحویل نمایند. در صورت عدم تطبیق نقشه با ضوابط فنی نمایشگاه و امکانات و تأسیسات سالنها، تغییراتی در نقشه اعمال خواهد شد که رعایت آنها ضروری می باشدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR45.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAبرای غرفه های موضوع بند فوق انشعاب برق فقط تا محل نزدیکترین پست برق سالن تأمین میشود ، لذا ضروری است غرفه داران محترم نسبت به تهیه کابل برق به متراژ لازم، تابلو برق، فیوز و دیگر ملزومات مورد نیاز خود اقدام نمایندspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR46.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAبرابر دستور العمل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران، طرح تمامی غرفه های خودساز می باید از سوی یک نفر مهندس ناظر به تأیید رسیده و در فرم تعهدنامه و تأییدیه غرف خودساز نیز در محل تعیین شده امضا و مهر مهندس ناظر درج گردد. فرمهایی که فاقد امضا و مهر مهندس ناظر باشد قابل بررسی و تأیید از سوی ستاد برگزاری نمایشگاه نمی باشدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR47.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAبرای غرف خودساز، ورود هرگونه تجهیزات غرفه سازی به داخل محوطه نمایشگاه مستلزم اخذ مجوز از ستاد برگزاری نمایشگاه می باشد. در صورت تأیید نقشه ها توسط ستاد برگزاری ، مجوز ساخت و ساز به متقاضی ارائه خواهد شدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR48.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAانجام هرگونه ساخت و ساز در غرفه های پیش ساخته که توسط برگزار کننده ساخته میشود و یا اجرای دکوراسیون و کف سازی و نظایر آن در این غرفه ها مجاز نبوده و مجوزی جهت ورود مصالح و وسایل غرفه سازی (چوب ، نئوپان ، سازه و...) برای اینگونه غرفه ها صادر نمیشودspanstrongstrongspan dir=LTRnbsp;.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR49.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAشرکت کنندگانی که رأسا اقدام به غرفه سازی میکنند لازم است فرم درخواست برق را از وب سایت نمایشگاه ایران پلاست برداشته و پس از تکمیل و اخذ تأییدیه از ستاد برگزاری ، آنرا به واحد برق مدیریت ساختمان و تاسیسات نمایشگاه بین المللی ایران واقع در ساختمان معاونت نمایشگاهی، طبقه همکف، واحد برق تحویل نمایند تا نسبت به دایر نمودن انشعاب برق متقاضیان اقدام گرددspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR50.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAدر صورت نمایش ماشین آلات سنگین و حجیم یا مرتفع که ورود آنها به داخل سالن نیاز به استفاده از جرثقیل دارد و نیز ماشین آلات با توان مصرفی زیاد که جهت نمایش طرز کار آنها نیاز به برق 3 فاز با آمپر بالا هست ، مراتب باید به هنگام ثبت نام و قبل از جانمایی به ستاد برگزاری اعلام گرددspanstrongstrongspan dir=LTRnbsp;.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR51.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAآخرین زمان صدور مجوز ساخت و ساز، یک ماه قبل از افتتاح نمایشگاه می باشد و پس از آن به هیچوجه امکان صدور مجوز ساخت و ساز وجود نخواهد داشتspanstrongstrongspan dir=LTRnbsp;.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR52.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAاستفاده از هرگونه مصالح ساختمانی نظیر گچ ، سیمان ، ماسه بادی ، ماسه ، پوکه ، شن ، سنگ ریزه ، خاک رس ، تیغه گچی ، بلوک و نظایر آنها و نیز آهن آلات خام ،zwnj; نئوپان ، ام دی اف و چوب برش نخورده (خام) و همچنین دستگاه برش ، اره دیسکی ، دستگاه جوش(بالاتر از 50 آمپر) ، پمپ باد (بالاتر از 20 لیتر) ، پیستوله رنگ پاشی و ابزار و ادوات مکمل یا مشابه آنها در داخل سالن ها جهت ساخت غرفه اکیداً ممنوع بوده و شرکت کنندگان تنها میتوانند از سازه های آماده و سبک استفاده نموده و یا قالب ،zwnj; اسکلت و سازه ها را از قبل در محل کارگاه شرکت یا کارگاه غرفه سازی آماده و در محل غرفه فقط آنرا مونتاژ نمایندspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR53.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAپرسنل غرفه سازی حتماً می باید اصول ایمنی را رعایت نموده و از تجهیزات و ابزار مناسبی که موجب افزایش ضریب ایمنی کار میباشد استفاده نمایند . همچنین به کارگیری نیروهای زبده فنی الزامی بوده و ضروری است از بکارگیری افراد غیر متخصص و بی تجربه خودداری گرددspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR54.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAارتفاع مجاز جهت غرفه سازی در سالنzwnj;های مختلف متفاوت است . لذا حتماً به ارتفاع مجاز قابل اجرا در هر سالن دقت کافی بفرمایید.( لینک فرمzwnj;ها ودستورالعملzwnj;ها سایت نمایشگاهspanstrongstrongspan dir=LTR).spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR55.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAدر صورتی که ساخت غرفه در دو طبقه انجام می پذیرد ، مراتب باید بصورت مکتوب با ذکر ارتفاع و نوع کاربری طبقه دوم به برگزارکننده اعلام و پس از تأیید برگزار کننده به اجرا درآید. در غیر اینصورت چنانچه به هنگام اجرای طرح و ساخت غرفه مشکلی بروز نماید مسئولیتی متوجه برگزار کننده نخواهد بود. ضمناً طبقه دوم حتماً باید غیرمسقف باشد . هزینه کل متراژ طبقه دوم بر مبنای 50% هزینه معمول اجاره بهاء غرفه (باضافه ارزش افزوده) در سطح محاسبه و اخذ خواهد شدspanstrongstrongspan dir=LTRnbsp;.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR56.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAبه منظور افزایش ضریب ایمنی غرفه ها ، ضروری است امکان رویت تمامی قسمتzwnj;های داخلی غرفه اعم از انباری ،zwnj; آبدارخانه ،zwnj; دفتر و غیره فراهم باشد . ساخت هر قسمت از غرفه به شکلی که داخل آن قابل رویت نباشد مشول جریمه خواهد بودspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR57.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAشرکتهای غرفه ساز حتماً به پرسنل خود تأکید نمایند که جهت استفاده از انشعاب برق و آب و یا هرگونه ملزومات دیگر مراتب را فقط با مدیر سالن هماهنگ نموده و از استفاده از تابلوی برق سالن، کابلها، لوله های آب، شیر آتش نشانی و سایر امکانات سالن بدون هماهنگی با مدیر سالن خودداری نمایند. بدیهی است در صورت بروز خسارت به تجهیزات فوق توسط شرکت کننده یا پیمانکار ساخت و ساز غرفه، جبران خسارت مربوطه بر عهده شرکت کننده خواهد بود. مدیر سالن از زمان تحویل سالن تا پایان برگزاری نمایشگاه در محل سالن حاضر خواهد بود. نام مدیران سالن ها و شماره تلفن های همراه ایشان در محل ورودی های سالن ها نصب خواهد شدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR58.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAبا توجه به اینکه روز قبل از افتتاح و بر اساس اطلاعیه های صادره از سوی ستاد برگزاری فقط برای چیدمان و تزئین داخلی غرفه ها و کارهای نهایی و تکمیلی در نظر گرفته شده، هرگونه برشکاری، سمباده زنی و کلا اقداماتی که موجب پراکنده شدن گرد و خاک و سرایت آنها به غرفه های مجاور گردد و اعتراض سایر غرفه داران را به همراه داشته ، ممنوع میباشد . لذا این گونه عملیات بایدspanstrongstrongspan dir=LTRnbsp;spanstrongstrongspan lang=FAحداکثر تا ساعت 10 شب 13970631spanstrongstrongspan lang=FAبه اتمام برسدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR59.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAبا توجه به ضرورت دسترسی آسان نیروهای آتش نشانی به تمام نقاط سالنها ، هیچیک از وسایل غرفه سازی و یا مصالح و لوازم اضافی نباید در پشت غرفه های مجاور دیوار قرار گیرد لذا وجود اینگونه اقلام در پشت غرفه های کناره سالنها ، مشمول جریمه بوده و صاحب آنها ملزم به خروج آنها از سالن میباشدspanstrongstrongspan dir=LTRnbsp;.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR60.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAمقتضی است تاspanstrongstrongspan dir=LTRnbsp;spanstrongstrongspan lang=FAساعت 6 بعدازظهر روز 13970701spanstrongstrongspan dir=LTRnbsp;spanstrongstrongspan lang=FAآماده سازی غرفه و چیدن کالاها و تخلیه اقلام اضافی غرفه ها به پایان برسد در غیر اینصورت و چنانچه اداره حراست شرکت سهامی نمایشگاهzwnj;های بینzwnj;المللی ایران اقدام به بستن سالنها نماید هیچگونه مسئولیتی متوجه برگزار کننده نبوده و متأخرین میباید به محض اعلان مسئولین حراست، باقیمانده وسایل غرفه سازی خود را از سالن تخلیه و سریعاً نسبت به نظافت غرفه خود و اطراف آن و خروج از سالن اقدام نمایندspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR61.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAریختن مصالح اضافی و نخاله در فضای باز اطراف سالن اکیداً ممنوع است . زباله های کوچک فقط در سطلهای زباله بیرون از سالن و نخاله های بزرگ مانند تکه های چوب و نئوپان ، سنگ، قطعات فلزی و مانند اینها باید حتماً به خارج از محوطه نمایشگاه انتقال یابد . در صورت عدم رعایت این نکته و گزارش مدیران سالن یا اداره خدمات ، واحد متخلف مشمول جریمه خواهد شدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR62.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAدر صورتیکه ساخت و ساز غرفه توسط شرکت کننده انجام می پذیرد و چنانچه ارتفاع غرفه طبق نقشه های اعلام شده بالاتر از غرفه های مجاور باشد، ضروری است که قسمتهای پشت سازه ها به ویژه نئوپان، چوب و شبکه های آهنی ، رنگ آمیزی و یا با دکور مناسب پوشانیده شود تا موجب بد منظره شدن غرفه های مجاور نگردد. ضمناً بر روی قسمتهای پشت کار که مشرف به حریم غرفه های مجاور می باشد نوشتن تبلیغات یا نام شرکت مجاز نخواهد بودspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR63.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAبا توجه به اینکه امکانات آبرسانی در تمام نقاط سالنهای نمایشگاهی وجود ندارد لذا در صورت نیاز به انشعاب آب (غیرآشامیدنی) جهت نمایش یک دستگاه خاص، لازم است فرم درخواست انشعاب آب از لینک فرمها ودستورالعملzwnj;ها در سایت نمایشگاه تهیه و تکمیل گردد . فرم مذکور نیز میباید به تأیید ستاد برگزاری نمایشگاه رسیده و سپس به واحد آبرسانی واقع در طبقه زیرین ساختمان اداری در محوطه محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران تحویل گردد . ضمناً تنها در صورت وجود امکانات فنی لازم در سالن ، انشعاب آب برقرار می گرددspanstrongstrongspan dir=LTRnbsp;.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR64.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAغرفه سازان محترم توجه داشته باشند که جهت نصب پایه ها و سازه های غرفه خود از سوراخ کردن زمین غرفه و دیوار اطراف آن و همچنین فضای باز نمایشگاه اجتناب ورزند . ایراد خسارت به زمین و دیوار محوطه سالن ها مشمول پرداخت جریمه خواهد بود که بر اساس اعلام مدیریت ساختمان شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران تا قبل از پایان نمایشگاه اخذ میگردد . (جدول خسارات در وب سایت نمایشگاه ایران پلاست موجود است) ضمناً در صورت ایراد هرگونه خسارت به غرفه ها و یا وسایل و تجهیزات آنها جبران خسارت وارده بر عهده شرکت کننده بوده و هزینه آن میباید براساس اعلام برگزارکننده، توسط شرکت کننده پرداخت گرددspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR65.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAدر صورت عدم اتمام به موقع عملیات غرفه سازی از سوی شرکتzwnj;هایی که رأساً zwnj;اقدام به ساخت غرفه خود می نمایند و با توجه به اینکه این تأخیر موجب بروز مشکلات متعدد در امر برپایی نمایشگاه شده و چهره نمایشگاه را مخدوش می نماید، برگزار کننده می تواند در این خصوص نسبت به عملکرد شرکت کننده ادعای خسارت نمایدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAبخش پنجم ndash; ضوابط انصراف از مشارکت و یا کاهش فضای رزرو شدهspanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR66.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAکاهش متراژ و یا انصراف از مشارکت می باید حداکثر تا 45 روز قبل از افتتاح نمایشگاه رسماً و بصورت مکتوب به برگزارکننده اعلام گردد . در اینصورت پس از کسر 30 درصد از مبالغ واریزی، برگزارکننده نسبت به استرداد مابقی اقدام خواهد نمودspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR67.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAدر فاصله زمانی کمتر از 45 روز تا زمان افتتاح، به هیچوجه درخواست انصراف پذیرفته نخواهد بود و در صورت عدم استفاده از غرفه تخصیص یافته در نمایشگاه هیچگونه وجهی مسترد نشده و برگزارکننده مجاز میباشد غرفه مربوطه را در صورت عدم استفاده متقاضی اولیه و به منظور پیشگیری از خدشه دار شدن چهره و ظاهر نمایشگاه ، (چه به صورت رایگان و چه درقبال دریافت وجه غرفه) به سایرین واگذار نماید . لذا از شرکت کنندگان محترم تقاضا دارد قبل از ثبت نام تمامی جوانب و شرایط کاری خود را به درستی سنجیده و پس از حصول اطمینان از امکانات و مقدورات خود نسبت به مشارکت در نمایشگاه اقدام نمایند تا از بروز مسائلی که بر روند اجرایی نمایشگاه بویژه در روزهای نزدیک به افتتاح آن ، تأثیر منفی باقی می گذارد جلوگیری شود. ضمناً کاهش فضا در فاصله زمانی کمتر از 45 روز تا افتتاح نمایشگاه امکانپذیر نمی باشدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR68.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAشرکت کنندگانی که در مدت زمانی کمتر از 45 روز به افتتاح نمایشگاه ثبت نام نمایند نیزدر صورت انصراف مشمول بند فوق خواهند بودspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAبخش ششم- واگذاری و چیدمان غرفه هاspanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR69.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAتأیید محل غرفه ها بر عهده برگزارکننده می باشد. لذا در صورتی که پس از انتخاب غرفه ای توسط متقاضی ، ضوابط مربوطه از قبیل گروه کالایی صحیح، در نظر گرفتن وزن ماشین آلات و مانند اینها رعایت نشده باشد ، برگزار کننده میتواند نسبت به تغییر مکان متقاضی و اصلاح وضعیت استقرار وی اقدام نمایندspanstrongstrongspan dir=LTRnbsp;.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR70.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAبا توجه به معماری داخل سالن ها قرار گرفتن ستون در بعضی از غرفه ها اجتناب ناپذیر است. بدیهی است تلاش خواهد شد که تا حد امکان در غرفه های کمتری ستون قرارگیرد، لیکن در هرصورت و با توجه به مختصات هر سالن، در تعدادی از غرفه ها ستون نیز قرار خواهد گرفت که محل قرارگیری آن برروی نقشه مشخص شده است. لذا در صورت قرارگرفتن ستون در داخل یا جلوی غرفه ، لطفاً به هنگام طراحی و ساخت غرفه به این نکته و نیز ابعاد ستونها دقیقاًzwnj; توجه نموده و ضمنا ًاز هر گونه رنگ آمیزی ستون و تابلوی برق نصب شده بر روی آن خودداری فرماییدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR71.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAبرابر دستورالعمل صادره از سوی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران، سالنهای تحت پوشش از 3 روز قبل از افتتاح در اختیار برگزار کننده قرار میگیرد . لذا لازم است شرکت کنندگان محترم بویژه کسانی که راساً نسبت به ساخت غرفه اقدام می کنند تدارکات لازم و ساخت و سازهای اولیه غرفه خود را از قبل مهیا نمایند تا در فاصله کوتاه موجود امکان آماده سازی مناسب غرفه فراهم باشدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR72.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAغرفه های پیش ساخته که توسط برگزار کننده احداث میشود، یک روز قبل از افتتاح نمایشگاه به غرفه داران تحویل داده خواهد شدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR73.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAورود هرگونه وسیله نقلیه جهت تخلیه بار و کالا به داخل سالنها ممنوع بوده و از محل ورودی سالنها تا محل غرفه ، هرگونه کالا یا وسیله فقط میتواند توسط چرخ دستی و یا توسط کارگران حمل شود . ضمناً در ایام قبل از افتتاح نمایشگاه که زمان آماده سازی غرفه ها میباشد فقط ورود وانت و کامیون حامل تجهیزات غرفه سازی صرفاً با مجوز ذکر شده در بند 45 به محوطه نمایشگاه مجاز بوده و ورود خودروهای شخصی به محوطه اکیداً ممنوع میباشدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR74.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAواگذاری غرفه به دیگران و یا شراکت با سایر واحدها مجاز نبوده و مشمول جریمه میگرددspanstrongstrongspan dir=LTRnbsp;.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR75.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAورود و تخلیه کالاها همراه با جرثقیل تا جلوی درب سالنها و یا در محوطه باز و با رعایت مقررات مربوطه بلامانع میباشد ولی پس از اتمام نمایشگاه ، جابجایی و خروج کالاها از سالنها و محوطه باز ( جهت حفظ ایمنی کالاهای سایر مشارکت کنندگان و محیط نمایشگاه ) صرفاتوسط پیمانکار مستقر در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی ایران انجام خواهد شدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR76.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAرعایت حریم غرفه ها الزامی است. قراردادن کالاها یا دستگاهها خارج از حریم قانونی غرفه و حتی چند سانتیمتر تجاوز به فضای راهروها یا فضای پشت غرفه ها ـ حتی فضاهای خالی و غیرقابل استفاده ـ مشمول جریمه و در صورت عدم توجه منجر به تعطیلی غرفه خواهد شدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR77.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAنظافت داخل سالن تنها در محدوده راهروها برعهده برگزارکننده بوده و نظافت داخل غرفه ها به عهده غرفه داران خواهد بود . لذا ورود خدمه نظافت سالن به داخل غرفه بدون حضور و رضایت غرفه دار به کلی ممنوع میباشد . ضمناً نظافت و پاکسازی محوطه اطراف سالن های برگزاری بر عهده برگزارکننده می باشدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR78.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAدر صورت تقاضای وسایل یا تجهیزات اضافی جهت غرفه ها هزینه مربوطه بطور جداگانه اخذ خواهد شدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR79.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAلطفا توجه داشته باشید که تعداد متعارف میز و صندلی درهر غرفه ، 2 عدد صندلی و 1 عدد میز به ازاء هر 12 مترمربع میباشد (فقط برای غرفه های ساخته شده توسط برگزارکننده) و اضافه برآن مشمول پرداخت هزینه خواهد شد . لذا خواهشمند است به مسئولین غرفه خود یادآوری نمایید که از برداشتن میز و صندلیهای دیگران خودداری نمایندspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR80.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAمطالب مندرج در فرم ثبت نام از سوی متقاضی درخصوص خود ساز یا پیش ساخته بودن غرفه ، ملاک اقدامات بعدی قرار میگیرد. متراژ قید شده در فرم ثبت نام و همچنین نوع غرفه از نظر با تجهیزات یا بدون تجهیزات بودن آن تنها براساس مندرجات فرم ثبت نام مدنظر قرار خواهد گرفت . لذا پس از تحویل غرفه در صورت مشاهده هرگونه مغایرت با آنچه که در فرم ثبت نام خود قید نموده اید ، بلافاصله مراتب را به ستاد برگزاری اعلام فرماییدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR81.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAچنانچه درخواست اولیه متقاضی ،zwnj; غرفه همراه با ساخت و تجهیزات باشدspanstrongstrongspan dir=LTRnbsp;spanstrongstrongspan lang=FAحداکثر تا 45 روز قبل از افتتاح نمایشگاهspanstrongstrongspan dir=LTRnbsp;spanstrongstrongspan lang=FAامکان تغییر و عدم تجهیز آن وجود دارد. در غیراین صورت هزینه غرفه سازی که قبلاً از شرکت کننده اخذ شده، مسترد نمیگرددspanstrongstrongspan dir=LTRnbsp;.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR82.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAحتما پس از تحویل غرفه خود ، متراژ آنرا اندازه گیری نمایید ، هرگونه ادعا در خصوص متراژ غرفه واگذار شده تنها در 2 روز اول برگزاری نمایشگاه قابل طرح و بررسی بوده و پس از آن مردود می باشدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR83.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAچنانچه بدلیل حجم یا ابعاد کالا یا ماشین آلات نمایشی ، هرگونه افزایشی از سوی شرکت کننده ـ به ویژه در غرف خودسازـ در متراژ غرفه ایجاد شود جزو فضای غرفه و بعنوان بدهی محسوب شده و قبل از خاتمه نمایشگاه می باید نسبت به پرداخت هزینه اضافه متراژ اقدام گردد. ضمن آنکه تجاوز به حریم راهروها علاوه بر هزینه معمول فضای اشغال شده ، مشمول جریمه نیز خواهد شدspanstrongstrongspan dir=LTRnbsp;.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAبخش هفتم- حفاظت و امنیت غرفه هاspanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR85.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAبر اساس مقررات شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران، از سوی برگزارکننده یک نسخه فرم حراست ، مربوط به مسائل حفاظتی (لینک فرمودستورالعمل) در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت که لازم است توسط مدیریت شرکت مطالعه و در وب سایت آپلود شود . تنها پس از ارائه فرم مذکور به ستاد برگزاری امکان تحویل کارتzwnj;های شناسایی غرفه داران امکان پذیر خواهد بودspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR86.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAمسئولیت مراقبت و محافظت از غرفه و وسایل آن در ساعات برپایی نمایشگاه بر عهده شرکت کننده می باشد . پس از خاتمه ساعات کار نمایشگاه بین المللی ایران در هر روز نسبت به تخلیه سالن ها و پلمب دربهای ورودی اقدام شده و مسئولیت حراست از غرفه ها برعهده انتظامات نمایشگاه بین المللی ایران خواهد بود؛ لذا لازم است مسئولین غرفه ها هر روز قبل از باز شدن درب سالن ها در محل سالن حضور یابند. هرگونه عواقب ناشی از عدم حضور به موقع بر عهده صاحبان غرفه ها می باشدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR87.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAاستفاده یا نگهداری مواد آتش زا و کارتن های خالی در داخل سالن به ویژه پشت پانلها ممنوع می باشدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR88.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAبیمه آتش سوزی برای کلیه شرکت کنندگان اجباری می باشد که توسط برگزار کننده نسبت به انجام آن برای کل سالن های تحت پوشش اقدام شده و هزینه آن به صورت جداگانه از شرکت کنندگان اخذ خواهد شد . سایر بیمه ها بصورت اختیاری بوده و به غرفه داران محترم توصیه میشود نسبت به انجام بیمه های دیگر علاوه بر بیمه آتش سوزی اقدام نمایندspanstrongstrongspan dir=LTRnbsp;.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR89.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAمسئولیت مفقود شدن وسایل یا کالای داخل غرفه ها در ساعات دایر بودن نمایشگاه که حضور غرفه داران در محل غرفه الزامی است، برعهده غرفه داران می باشدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR90.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAدر صورت مفقود شدن وسایل یا کالای داخل غرفه و یا بروز حادثه ای در محل غرفه، بایستی مراتب سریعاً به اطلاع مدیر سالن و نگهبان سالن رسانیده شود تا با حضور نماینده حراست نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام گردد. پیگیری این امر بر عهده شرکت کننده میباشدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR91.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAدرصورت نمایش اقلام ارزشمند و گرانقیمت که سبک و کم حجم بوده و امکان به سرقت رفتن آنها وجود دارد، به غرفه داران محترم توصیه می شود اینگونه اقلام را هر روزپس از پایان یافتن ساعت کار نمایشگاه با خود خارج نموده وروز بعد مجدداً به همراه بیاورندspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR92.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAساعت ورود بازدید کنندگان به داخل سالن، 10صبح هر روز می باشد لیکن به منظور آماده سازی مجدد غرفه ها و نظافت سالن ها، هر روز از ساعت 9:30 صبح درب سالنzwnj;ها باز میzwnj;شود لذا مقتضی است از هر غرفه حداقل یک نفر از ساعتspanstrongstrongspan dir=LTRnbsp;9:30nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAجلو درب سالن حاضر باشد تا از بروز مسائلی نظیر فقدان یا سرقت کالاها جلوگیری شود، همچنین در صورت نیاز به ورود کالا یا وسایل به داخل غرفه نیز تنها بین ساعتspanstrongstrongspan dir=LTRnbsp;9:30nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAتا 10صبح امکان پذیر خواهد بودspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR93.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAدر ایام آماده سازی سالن و غرفه سازی (تا قبل از افتتاح نمایشگاه) خروج هر گونه وسایل، تجهیزات، لوازم غرفه سازی و...... مستلزم اخذ برگه خروج از مدیر سالن میباشد. برگه خروج باید به تأیید و امضاء مدیر سالن برسدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR94.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAبا توجه به اینکه اکثر کالاها و لوازم داخل غرفه ها قابل اشتعال می باشند لطفاً از هرگونه جوشکاری، برشکاری و هرگونه اقدامی در داخل سالن که احتمال بروز حریق را سبب شود خودداری نموده و وسایل دکوراسیون غرفه خود را بصورت آماده شده و صرفاً جهت مونتاژ به داخل سالن وارد نماییدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAبخش هشتم- تخلیه و تخریب غرفه ها پس از اختتام نمایشگاهspanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR95.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAتخلیه غرفه یا ترک آن تا آخرین ساعات برپایی نمایشگاه در پایان روز برگزاری، مجاز نمی باشد . تخلیه غرفه ها از روز بعد ازخاتمه نمایشگاه آغاز شده و می باید حداکثر ظرف 24 ساعت به پایان برسدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR96.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAدر آخرین روز نمایشگاه، زمان بازگشایی سالنها جهت تخلیه و خروج کالاها به غرفه داران اعلام خواهد شد . مقتضی است از همان ابتدای تخلیه غرفه ها تمامی غرفه داران محترم به منظور جلوگیری از سرقت یا آسیب رسیدن به تجهیزات غرفه یا کالاها در محل غرفه خود حاضر باشند. حتی اگردر روز نخست آمادگی خروج کالاهای خود را ندارند ضروری است حتماً فردی را به منظور مراقبت از کالاهای خود در داخل غرفه بگمارند. . بدیهی است با بازگشایی سالنها همه گونه افرادی اعم از باربر، کارگر، نظافتچی و....... به داخل سالنها وارد میشوند که در این میان افراد متفرقه و سودجو هم فرصت سوء استفاده از شرایط موجود را پیدا خواهند نمود. لذا پس از بازگشایی سالنها در روز پس از خاتمه نمایشگاه، مسئولیت حفاظت و نگهداری کالاها و تجهیزات در مقابل سرقت یا آسیب، مستقیماً بر عهده صاحبان کالا خواهد بودspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR97.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAشرکت کنندگانی که رأساً نسبت به دکوراسیون غرفه خود اقدام می کنند باید پس از پایان نمایشگاه نسبت به تخریب وسایل دکوری و تخلیه بقایای آن اقدام نمایندspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR98.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAدر صورت عدم تخلیه و خروج به موقع غرفه، برگزارکننده نسبت به جمع آوری و انتقال وسایل به انبار اقدام نموده و در اینصورت هزینه جابجایی و انبارداری از صاحب کالا اخذ خواهد شد. ضمن آنکه مسئولیت هرگونه خسارت احتمالی وارده بر عهده صاحب کالا میباشدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR99.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAچنانچه بخشی از هزینه های مشارکت شرکت کنندگان اعم از اجاره بهاء غرفه، ساخت و ساز، اجاره تجهیزات اضافه، هزینه برق اضافی، مابه التفاوت مغایرت متراژ ارزی و ... بطور کامل پرداخت نشده باشد ، پیش از تسویه حساب کامل ، خروج کالاها مجاز نخواهد بودspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR100.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAچنانچه در هنگام ورود یا خروج کالا به درون محوطه نمایشگاه چنانچه به هریک از سازه های نمایشگاهی از قبیل فضای باز،zwnj;درب سالن ها،zwnj;نمای بیرونی سالن ها،zwnj; داخل سالن ها و ... آسیبی وارد شود،zwnj; خسارت آن مطابق با نظر شرکت سهامی نمایشگاه های ج.ا.ا از شرکت کننده دریافت می شودspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAبخش نهم- ضوابط صدور کارت شناسایی و کارت پارکینگspanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR100.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAبرای مسئولین هر غرفه از سوی برگزارکننده کارت شناسایی عکس دار صادر خواهد شد و الصاق آن در تمام مدت حضور در نمایشگاه برای غرفه داران الزامی است ، لذا از شرکت کنندگان محترم تقاضا دارد نسبت به تکمیل فرم کارت شناسایی و کارت پارکینگ و عکس 4times;3 یا 3times;2 کلیه پرسنل داخل غرفه به سایت رسمی نمایشگاه اقدام نمایند. برای هر شرکت بر اساس جدول زیر کارت شناسایی صادر خواهد شدspanstrongstrongspan dir=LTRnbsp;:spanstrongp div dir=rtl align=right table class=MsoNormalTable dir=rtl border=1 width=516 cellspacing=0 cellpadding=0 tbody tr td valign=top p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAاز 12 تا 24 مترمربعspanstrongp td td valign=top p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FA2 کارتspanstrongp td td valign=top p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAاز 51 تا 100 مترمربعspanstrongp td td valign=top p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FA4 کارتspanstrongp td tr tr td valign=top p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAاز 25 تا 50 مترمربعspanstrongp td td valign=top p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FA3 کارتspanstrongp td td valign=top p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAاز 100 مترمربع به بالاspanstrongp td td valign=top p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FA5 کارتspanstrongp td tr tbody table div p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAیادآوری میشود در صورت فقدان کارت امکان صدور کارت المثنی وجود ندارد و در صورت بروز آن ، دارنده کارت ملزم به تهیه و خرید بلیت ورودی جهت ورود به نمایشگاه میباشدspanstrongstrongspan dir=LTRnbsp;.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR101.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAورود وسائط نقلیه در ایام برپایی نمایشگاه به داخل محوطه نمایشگاه مطلقاً ممنوع بوده و شرکت کنندگان می توانند از پارکینگ های مجاور محل نمایشگاه استفاده نمایند. برگزارکننده بر اساس جدول زیر نسبت به صدور کارت پارکینگ اقدام خواهد کردspanstrongstrongspan dir=LTR:spanstrongp div dir=rtl align=right table class=MsoNormalTable dir=rtl border=1 width=516 cellspacing=0 cellpadding=0 tbody tr td valign=top p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAاز 12 تا 50 مترمربعspanstrongp td td valign=top p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FA1 کارتspanstrongp td td valign=top p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAاز 151 تا 300 مترمربعspanstrongp td td valign=top p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FA3 کارتspanstrongp td tr tr td valign=top p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAاز51 تا150 مترمربعspanstrongp td td valign=top p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FA2 کارتspanstrongp td td valign=top p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAاز 300 مترمربع به بالاspanstrongp td td valign=top p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FA4 کارتspanstrongp td tr tbody table div p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTRbr spanstrongstrongspan lang=FAبخش دهم- نحوه انجام تبلیغات محیطی در زمان برپایی نمایشگاهspanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR102.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAانجام هرگونه تبلیغات محیطی در ایام برپایی نمایشگاه منوط به کسب مجوز از روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران و پرداخت هزینه مربوطه می باشد، در صورت عدم رعایت این موضوع اقلام تبلیغاتی توسط روابط عمومی شرکت مذکور جمع آوری خواهد شدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR103.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAشرکت کنندگان فقط می توانند اقلام تبلیغی خود را درون حریم غرفه خود نصب نمایند و استفاده از فضای راهرو یا غرفه های مجاور بدین منظور ممنوع می باشدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR104.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAنصب یا آویختن هرگونه بنر، پارچه نویسی، پوستر یا اقلام مشابه آنها از سقف سالن ممنوع می باشد و در صورت عدم توجه مشمول جریمه شده ومبلغ جریمه توسط مسئولین مربوطه در شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران تعیین و پس از ابلاغ به شرکت کننده، پرداخت آن الزامی خواهد بودspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR105.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAجهت اجرای تبلیغات ذکر شده در بند فوق، شرکت کنندگان می توانند، اقلام تبلیغی خود را از روی دیواره یا سقف غرفه و حداکثر تا ارتفاع 160 سانتی متر بالاتر از غرفه خود (با احتساب ارتقاع استاندارد 502 متر) نصب نمایندspanstrongstrongspan dir=LTRnbsp;.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR106.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAاستفاده از وسایل صوتی- تصویری به منظور تبلیغ کالاها پس از اخذ مجوز از برگزارکننده و به شرط عدم ایجاد مزاحمت برای سایر غرفه داران مجاز خواهد بودspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR107.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAدرصورت تمایل به فیلمبرداری یا عکسبرداری از غرفه ها قبلا باید جهت اخذ مجوز از روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران، با برگزار کننده هماهنگیهای لازم بعمل آیدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR108.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAاقلام تبلیغی و چاپی برای کالاها و محصولات خارجی از جمله بروشور، کاتالوگ، عکس، پوستر، سی دی و غیره که در نظر است در محل غرفه توزیع شده یا در معرض نمایش قرار گیرد باید منطبق با معیارهای اسلامی بوده و حداقل 20 روز قبل از افتتاح به دبیرخانه برگزاری نمایشگاه ارائه و به تأیید برگزارکننده برسدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR109.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAدر صورت تمایل به تهیه و چاپ آگهی در کتاب ویژه نمایشگاه (جدا از مشخصات و نوع فعالیت شرکت که در فرم ثبت نام قید شده) هزینه جداگانه دریافت خواهد شد؛ بدین منظور برگزارکننده، مجری تهیه و چاپ کتاب نمایشگاه را به واحد متقاضی معرفی خواهد نمودspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAبخش یازدهم- سایر مواردspanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR110.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAشرکت کنندگانی که جهت استفاده از اینترنت نیاز به پهنای باند مستقل داشته باشند باید فرم درخواست مربوطه را از وب سایت نمایشگاه ایران پلاست تهیه و تکمیل و حداکثر تا 10 روز قبل از افتتاح نمایشگاه آنرا با ذکر میزان پهنای باند مورد نیاز، به مدیریت اطلاع رسانی و برنامه ریزی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران تحویل نمایند. تأمین این خدمات توسط شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران صورت می پذیرد و تنها در صورت وجود امکانات لازم در سالن تحت پوشش، ارائه خواهد شد. هزینه مترتب بر این امر توسط متقاضی به صورت مجزا و مستقیماً به شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران پرداخت میگردد. ضمناً اینترنت رایگان فقط به صورت مشترکspanstrongstrongspan dir=LTRnbsp;(share)nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAو با پهنای باند 64 کیلوبایت وجود داردspanstrongstrongspan dir=LTRnbsp;.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR111.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAاطلاع رسانی نمایشگاه و انجام تبلیغات، در حالت معمول آن برعهده برگزارکننده میباشد که صرفاَ در حد متعارف و متداول آن انجام میپذیرد . این تبلیغات شامل انجام مکاتبات مستقیم با مخاطبین و افراد حقیقی و حقوقی مرتبط با موضوع نمایشگاه ،zwnj; پخش تیزر تلویزیونی (به طور متوسط پانزده نوبت) و یا نصب بیلبرد شهری یا زیرنویس به جای تیزر تلویزیونی ، درج آگهی و یا خبر برگزاری در جراید و نشریات تخصصی ، راه اندازی وب سایت نمایشگاه ، توزیع بروشور یا تراکت و ارسال دعوتنامه یا کارت دعوت به مخاطبین وحوزه های مرتبط با نمایشگاه میباشد . حجم این تبلیغات تنها در حد تبلیغات متعارف برای تمامی نمایشگاهها است و از حدود خاصی فراتر نمیرود. هرگونه تبلیغات اضافه بر موارد ذکر شده و یا افزایش حجم تبلیغات فوق،zwnj; تنها درصورتی میسر است که شرکت کنندگان نمایشگاه آمادگی خود را جهت حمایت مالی از نمایشگاهspanstrongstrongspan dir=LTRnbsp;(sponsorship)nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAاعلام نمایند. در اینصورت برگزارکننده آماده هرگونه همکاری و انجام تبلیغات خاص حامیspanstrongstrongspan dir=LTRnbsp;(sponsor)nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAخواهدبودspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR112.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAعلاوه بر موارد مندرج در بند فوق ،zwnj; توصیه می شود شرکت کنندگان در نمایشگاه به فراخور نوع فعالیت خود اطلاع رسانی مناسبی را به منظور آگاه نمودن مخاطبین نسبت به حضورشان در نمایشگاه به عمل آورند و در جهت جذب مخاطبین به غرفه خود ، برنامه ریزی و استراتژی تبلیغاتی مناسبی را در نمایشگاه اعمال نمایندspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR113.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAبا توجه به اینکه براساس ضوابط سازمان امور مالیاتی کشور، برگزارکننده مکلف به پرداخت مالیات تکلیفی مترتب بر برپایی این نمایشگاه بطور یکجا میباشد . لذا به هیچوجه امکان کسر رقم 3 درصد از مبلغ اجاره بهای شرکت کنندگان جهت پرداخت مالیات تکلیفی به صورت انفرادی وجود ندارد . سایر کسورات قانونی ناشی از مشارکت در نمایشگاه ، برعهده شرکت کنندگان میباشدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR114.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAبیمه پرسنل داخل غرفه و نیز پرسنل غرفه ساز هر شرکت و هزینه های قانونی مترتب بر آن برعهده همان شرکت میباشدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR115.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAتاسیسات و امکانات فیزیکی محل برگزاری نمایشگاه مانند سیستم گرمایش و سرمایش سالن، سرویس های بهداشتی، پارکینگ، رستوران، آب آشامیدنی، کیفیت ساختمان و بنای سالنهای تحت پوشش و امثال آنها همگی تحت تملک و نظارت شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران می باشد. برگزارکننده هیچگونه دخالتی در کیفیت و سلامت موارد ذکر شده ندارد و صرفاً نسبت به اعلام نواقص موجود به شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران اقدام می نمایدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR116.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAرعایت نکاتی که در مکاتبات بعمل آمده از سوی برگزارکننده مطرح می شود الزامی است و مسئولیت عواقب ناشی از عدم توجه به مکاتبات و تماسهای بعمل آمده از سوی برگزارکننده برعهده شرکت کننده می باشد. ضمناً هرگونه توافقی میان شرکت کننده و برگزارکننده تنها در صورتی معتبر است که مکتوب و امضا شده باشدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR117.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAهرگونه ادعا یا شکایت از سوی شرکت کنندگان تنها تا یکماه پس از پایان نمایشگاه معتبر بوده و پس از آن پرونده مربوط به نمایشگاه مختومه میشود . ضمناً هرگونه شکایتی درابتدا باید به برگزارکننده ارجاع شود ودرصورت عدم حصول توافق،spanstrongstrongspan dir=LTRnbsp;spanstrongstrongspan lang=FAامور حقوقی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بعنوان حکم تعیینspanstrongstrongspan dir=LTRnbsp;spanstrongstrongspan lang=FAمیگرددspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR118.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAدر صورت بروز وقایع پیش بینی نشده( فورس ماژور) مانند جنگ، زلزله، سیل، طوفان، هرج ومرج، آتش سوزی، فوت مقامات ارشد مملکتی ، تغییر قوانین جاری و ... که منجر به لغو یا تغییر زمان نمایشگاه شود هیچگونه مسئولیتی متوجه برگزارکننده نبوده و وجوه واریزی پس از کسر هزینه های انجام شده توسط برگزارکننده مسترد خواهد شدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR119.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAچنانچه تحت شرایط اضطراری شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران اقدام به تغییر زمان یا مکان برپایی نمایشگاه نماید مسئولیتی متوجه برگزارکننده نبوده وبرگزاری نمایشگاه تابع شرایط جدید خواهد بودspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR120.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAدر صورتیکه تعداد شرکت کنندگان به هر دلیل به حد نصاب لازم نرسد به گونه ای که مانع از تشکیل و برگزاری نمایشگاه گردد، برگزارکننده ناگزیر از لغو نمایشگاه خواهد بود و در این صورت فقط هزینه هایی که به برگزارکننده پرداخت شده مسترد خواهد گشتspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR121.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAکلیه وجوه قانونی که شرکت کنندگان ملزم به پرداخت آنها هستند از سوی برگزارکننده بصورت رسمی اعلام می شود. لذا هرگونه وجهی که بصورت غیر متعارف از سوی افراد حاضر در محل برگزاری نمایشگاه تحت عنوان کارگر، نگهبان، باربر، نظافتچی و یا هر نام دیگری در ازاء انجام کاری و یا بدون دلیل مشخص از شرکت کنندگان مطالبه شود ارتباطی با برگزارکننده نداشته و مورد تأیید نمی باشدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR122.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAهرگونه خدمات جانبی نمایشگاه مانند فیلمبرداری از غرفه ها ، درج آگهی ، انتشار کتاب ، سی دی یا ویژه نامه که به سفارش برگزار کننده انجام پذیرد ، به صورت رسمی به شرکت کنندگان اطلاع داده میشود . لذا از هرگونه پرداخت هزینه به افرادی که احتمالاً به قصد سودجویی جهت انجام اینگونه خدمات به غرفه ها مراجعه میکنند ، پیش از استعلام از ستاد برگزاری ، خودداری فرماییدspanstrongstrongspan dir=LTRnbsp;.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR123.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAبرگزارکننده در خصوص قوانین وضع شده از سوی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران و همچنین قیمتها ، مبالغ جرائم ، تعرفه مجوزها و یا خدمات مختلف که توسط ادارات و واحدهای مختلف شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران نظیر اداره امور نمایشگاهی، ساختمان و تاسیسات، طراحی و غرفه آرایی، روابط عمومی، امور اجرایی ، حراست و انتظامات و سایر ادارات تابعه اعمال می گردد، دخالتی نداشته و خود نیز مانند شرکت کنندگان ملزم به رعایت قوانین مذکور می باشند. ضمناً چگونگی قوانین و نحوه برخورد مجریان آنها با شرکت کنندگان ، هیچگونه ارتباطی با برگزارکننده نداردspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR124.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAدر صورتیکه بدلیل تخلف از مقررات ، برگزارکننده ناچار به تعطیل نمودن غرفه ای باشد، هیچیک از وجوه پرداخت شده قابل استرداد نبوده و واحد متخلف نمی تواند ادعایی در این خصوص مطرح نمایدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan dir=LTR125.nbsp;spanstrongstrongspan lang=FAرعایت ضوابط و شئون اسلامی برای تمامی شرکت کنندگان و غرفه داران محترم الزامی می باشدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLstrongspan lang=FAاین مقررات براساس ضوابط و مقررات جاری در نمایشگاههای بین المللی و مطابق کنوانسیون اتحادیه جهانی نمایشگاهها تدوین شده و در تمام نمایشگاههای معتبر دنیا اجرا می شود. عدم توجه به آنها برگزارکننده را در پیگیری قانونی علیه متخلفین مخیر می سازدspanstrongstrongspan dir=LTR.spanstrongp p class=MsoNormal dir=RTLspan dir=LTRnbsp;spanp

test