شروع

٣١ شهریور ١٣٩٨

پلیمرهای زیست پایه (کلیات-استانداردها- بررسی وضعیت موجود در کشور)
شروع:
15:30
پایان:
16:30
ظرفیت:
200
مبلغ:
رایگان
پایان