شروع

١ مهر ١٣٩٨

امضای قرارداد بین پژوهش و فناوری و پتروشیمی تبریز درخصوص دانش فنی واحد تولید پلی اتیلن سنگین
شروع:
10:00
پایان:
11:00
ظرفیت:
-
مبلغ:
رایگان
پایان