شروع

٢ مهر ١٣٩٨

تکنولوژی پلی پروپیلن (دستاوردها و چشم اندازها)
شروع:
11:30
پایان:
12:30
ظرفیت:
-
مبلغ:
رایگان
پایان