شروع

٢ مهر ١٣٩٨

استارت آپ ها و صنعت پتروشیمی
شروع:
14:30
پایان:
16:00
ظرفیت:
200
مبلغ:
رایگان
پایان