شروع

٣١ شهریور ١٣٩٨

بررسی بازار کشور اوگاندا با هدف توسعه صادرات صنعت پلاستیک
شروع:
11:00
پایان:
12:00
ظرفیت:
50
مبلغ:
رایگان
پایان