شروع

٣١ شهریور ١٣٩٨

نحوه جستجو و انتخاب مواد تولیدی پتروشیمی های ایرانی با استفاده از سامانه TECVES
شروع:
14:00
پایان:
15:00
ظرفیت:
50
مبلغ:
رایگان
پایان