شروع

٢ مهر ١٣٩٨

آشنایی با ساختار بورس کالا و راهکارهای خرید مواد اولیه
شروع:
14:00
پایان:
15:00
ظرفیت:
50
مبلغ:
رایگان
پایان