شروع

٣ مهر ١٣٩٨

بررسی بازار کشور قزاقستان با هدف توسعه صادرات صنعت پلاستیک
شروع:
11:00
پایان:
12:00
ظرفیت:
49
مبلغ:
رایگان
پایان