شروع

٣ مهر ١٣٩٨

پلاستیک های دوست دار محیط زیست: ویژگی ها و روش های شناسایی
شروع:
14:00
پایان:
15:00
ظرفیت:
50
مبلغ:
رایگان
پایان