شروع

٣١ شهریور ١٣٩٨

نحوه تعامل صنعت و شرکت های استارتاپی
شروع:
15:00
پایان:
16:00
ظرفیت:
30
مبلغ:
رایگان
پایان