شروع

١ مهر ١٣٩٨

شفافیت اطلاعات در حوزه بازیافت
شروع:
15:00
پایان:
16:00
ظرفیت:
30
مبلغ:
رایگان
پایان