شروع

٣ مهر ١٣٩٨

کاربرد بایو پلیمرها و پلیمرهای تجدید پذیر در صنایع
شروع:
15:00
پایان:
16:00
ظرفیت:
30
مبلغ:
رایگان
پایان