شروع

١ مهر ١٣٩٨

آشنایی با نحوه تحلیل بازار از طریق سامانه ویکی پلاست
شروع:
15:30
پایان:
16:00
ظرفیت:
30
مبلغ:
رایگان
پایان