انتشار توسط :
سیلندر ایران

ساخت وطراحی وتعمیر انواع دسیلندر مارپیچ ساخت انواع دستگاه گرانول خط لوله ,ورق ساز دستکاه اکسترودر جک توری وتی دای قلطک