مشارکت کنندگان محترم نمایشگاه بین المللی ایران پلاست به اطلاع می رساند با توجه به جانمایی انجام شده در گروه کالایی مواد اولیه و کمبود فضا در این گروه کالایی مقرر شد سالن 5 برای جانمایی مجدد گروه کالایی محصولات و سالن 41 برای جانمایی مجدد گروه مواد اولیه اختصاص یابد. جانمایی مجدد گروه محصولات روز سه شنبه 15 مرداد ساعت 11 صبح و جانمایی مجدد گروه مواد اولیه روز چهارشنبه 16 مرداد ساعت 11 صبح انجام می شود.