مشارکت کنندگان محترم به اطلاع می رساند تایید اطلاعات در بخش خدمات عمومی کمی زمان بر هست و اطلاعات این بخش بعد از جانمایی همه شرکت ها به صورت منسجم و یکپارچه انجام می شود.