مشارکت کنندگان محترم، با توجه به اینکه زمان مقرر برای ورود اطلاعات کارت پارکینگ و کارت غرفه داری ساعت 11 صبح روز 9 شهریور به پایان می رسد، نسبت به تکمیل این مراحل اقدام نمایید. در غیر اینصورت امکان ورود اطلاعات کارت را از دست می دهید. ضمنا لطفا اطلاعیه شماره 18 مربوط به تحویل مدارک را حتما مطالعه فرمایید و در زمان مقرر نسبت به تحویل مدارک حضور در نمایشگاه اقدام نمایید.