مشارکت کنندگان محترم، لطفا دقت نمایید ستاد برگزاری نمایشگاه تنها می تواند مدارک مشارکت کنندگانی را دریافت نماید که با طی کردن مراحل پرداخت مالی، کارت غرفه داری و کارت پارکینگ، در مرحله تحویل مدارک حضور دارند. لذا لطفا در زمان مقرر بقیه مراحل را تکمیل نمایید و سپس برای تحویل مدارک به ستاد اجرایی مراجعه کنید.