مشارکت کنندگان محترمی که تاکنون مدارک خود را تحویل نداده اند تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 24 شهریور فرصت دارند مدارک خود را به ستاد برگزاری تحویل دهند. 

از روز دوشنبه 25 شهریور بابت جریمه تاخیر در تحویل مدارک روزانه 500 هزار تومان جریمه مشمول متاخرین می شود.

ضمنا مشارکت کنندگانی که تاکنون نسبت به تکمیل کارت غرفه داری اقدام نکرده اند به صوت خودکار از این مرحله عبور می کنند و دیگر امکان ورود کارت غرفه داری ندارند و برای آنها کارت صادر نخواهد شد.