مشارکت کنندگان محترم به اطلاع می رساند اطلاعات مشارکت کنندگان در کتاب نمایشگاه، سایت نمایشگاه و صفحه اختصاصی شرکت ها به صورت رایگان درج می شود. بنابراین تماس ها از طرف شرکت های ثالث برای درج اطلاعات درقبال دریافت هزینه مورد تایید ستاد برگزاری نمایشگاه نیست و شرکت ها در صورت صلاحدید خود می توانند در اگهی نامه هایی که در حاشیه نمایشگاه منتشر می شوند حضور یابند و الزامی در این زمینه وجود ندارد.