مشارکت کنندگان محترم که مایل به انتقال تجهیزات سنگین به داخل نمایشگاه هستند لازم است از خدمات جرثقیل در داخل شرکت سهامی نمایشگاه ها استفاده نمایند.

در این زمینه امور خدمات نمایشگاهی با شماره های تماس 21913050 و 21913051 و 21913048 و 21913049  پاسخگوی درخواست های متقاضیان می باشد.

ضمنا شماره 21913055 به عنوان واحد ناظر معرفی شده است.