مشارکت کنندگان محترم به اطلاع می رساند تمام فضاهای تبلیغاتی شرکت سهامی نمایشگاه ها در اختیار شرکت معرفان قرار دارد و ستاد برگزاری در این زمینه فعالیتی انجام نمی دهد. لذا در صورت علاقه می توانید برای فعالیت های تبلیغاتی در نمایشگاه با این شرکت با شماره تلفن ۸۸۱۰۲۱۵۰ تماس بگیرید.