مشارکت کنندگان گرامی، لطفا پس از تکمیل فرم نظرسنجی در پنل کاربری خودتان نسبت به تکمیل و چاپ فرم خروج اقدام فرمایید.

توجه فرمایید که لازم است برای هر خودرو یک برگه خروج مجزا تکمیل شود و توسط ستاد برگزاری مهر شود. 

لطفا برای ممهور کردن فرم ها به ستاد برگزاری نمایشگاه واقع در سالن ۳۵ مراحعه نمایید.