مشارکت کنندگان محترم سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست که تاکنون نسبت به دریافت فاکتور رسمی و چک ضمانت اقدام نکرده اند از تاریخ 28 بهمن تا 1 اسفند می توانند به شرکت سپنتاس کیش مراجعه کنند. عدم مراجعه تا تاریخ ذکر شده به معنی عدم درخواست قطعی فاکتور رسمی تلقی می شود و بعد از این تاریخ فاکتور صادر نمی شود.