پیمانکار غرفه های ماکسیما شرکت ساین سازه 84 به نمایندگی آقای حجت حسینی به شماره 09121493384 می باشد. مشارکت کنندگان محترم می توانند برای پیگیری طراحی غرفه های ماکسیما یا دریافت تجهیزات اضافی برای این غرفه ها با این شرکت تماس بگیرند.