چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست


شروع
١٣٩٩/۶/٢۵
شروع پیش ثبت نام
١٣٩٩/٧/٣
بررسی شرکت ها
١٣٩٩/٧/١٠
تایید اطلاعات شرکت ها و مشاهده نقشه سالن ها
١٣٩٩/٧/٢٠
آغاز جانمایی
پایان

test