آغاز ثبت نام نمایشگاه مجازی ایران پلاست
info@iranplast.ir Englishاطلاعیه و دستورالعمل ها


لیست سری اول صدور فاکتور و تحویل چک تضامین
دانلود
- مشارکت کنندگان سالن 35 دوم Foreign Pavilion
دانلود
لیست مشارکت کنندگان خارجی سالن 41- Foreign Pavilion
دانلود
لیست مشارکت کنندگان خارجی سالن 38 ب Foreign Pavilion
دانلود
لیست مشارکت کنندگان خارجی سالن 35 Foreign Pavilion
دانلود
لیست مشارکت کنندگان خارجی سالن 40 Foreign Pavilion
دانلود
لیست مشارکت کنندگان داخلی
دانلود
ارتفاع مجاز
دانلود
کتابچه قوانین و مقررات
دانلود
فرم برق
دانلود
فرم لباس
دانلود
فرم تعهد غرفه سازی
دانلود
فرم 102
دانلود